Faaliyet Alanlarımız

İdare Hukuku

İdare hukuku, devletin veya kamu otoritesinin faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, idari kurumların işleyişi, yetki ve sorumlulukları, kamu hizmetlerinin sağlanması, yönetim işlemleri, yürütmenin denetimi ve idareye karşı yargısal koruma gibi konuları içerir. İdare hukuku, kamu yönetiminin hukuka uygunluğunu sağlamak amacıyla idari faaliyetlerin düzenlenmesine odaklanır. Hükümetler, bakanlıklar, belediyeler, yerel idareler ve diğer kamu kurumları […]

Daha Fazla Bilgi
İdare Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlu alacaklı ilişkileriyle ilgili yasaları ve düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı, borçlunun borcunu ödememesi veya borçlu ile alacaklı arasında anlaşmazlık durumunda, alacaklının hakkını korumasını ve borcun tahsilini sağlamayı hedefler. İcra Hukuku, alacaklıya borcunu tahsil etme imkanı sunar. İcra ve iflas mahkemeleri, icra takiplerini yönetir ve borçlu üzerindeki icra […]

Daha Fazla Bilgi

İş Hukuku

İş Hukuku, iş ilişkileriyle ilgili yasaları ve düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır. İş Hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki haklar, sorumluluklar, sözleşmeler ve çalışma koşullarını düzenler. Amacı, işverenlerin çalışanlara adil davranmasını ve çalışanların haklarının korunmasını sağlamaktır. İş Hukuku, iş sözleşmelerinin yapılması, çalışma saatleri, ücretlendirme, iş güvenliği, işçi sendikaları ve toplu iş sözleşmeleri gibi konuları kapsar. İşverenlerin […]

Daha Fazla Bilgi
İş Hukuku
Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji hukuku, enerji kaynaklarının keşfi, üretimi, dağıtımı ve kullanımıyla ilgili yasalar ve düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, kamu kurumlarının ve tüketicilerin haklarını, sorumluluklarını ve işleyişini düzenler. Enerji hukuku, fosil yakıtlar, nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği gibi farklı enerji kaynakları ve teknolojilerini kapsar. Bu çerçevede, […]

Daha Fazla Bilgi

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, vergilerin toplanması, vergi sorumlulukları, vergi beyanları ve vergi yasalarının düzenlenmesiyle ilgilenen bir hukuk dalıdır. Vergi Hukuku, devletin kamu harcamalarını finanse etmek için vatandaşlardan veya şirketlerden vergi toplama sürecini düzenler. Vergi Hukuku, vergi türleri, vergi mükellefleri, vergi beyannameleri, vergi ödemeleri, vergi incelemeleri, vergi denetimleri, cezalar ve yaptırımlar gibi birçok konuyu içerir. Ayrıca, vergi planlaması, […]

Daha Fazla Bilgi
Vergi Hukuku
Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, tüketicilerin korunmasını sağlayan hukuk dalıdır. Tüketicilerin satın aldıkları mal veya hizmetlerden doğan haklarını ve korunmalarını düzenler. Tüketici hukuku, tüketicilerin ekonomik gücü ve bilgi düzeyi açısından zayıf konumda olduklarını kabul eder ve bu nedenle tüketiciyi korumayı amaçlar. Tüketici hukuku, tüketicilere sağlanan temel haklarla ilgilenir. Bu haklar arasında adil sözleşme koşulları, ayıplı mal veya hizmetlerden […]

Daha Fazla Bilgi

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma hukuku, bir devletin veya kamu otoritesinin, kamu yararı veya genel çıkar gerekçesiyle özel mülkiyete sahip olan bir mal veya varlığı kamunun kullanımına veya kontrolüne alma sürecini düzenleyen hukuk dalıdır. Kamulaştırma, özel mülkiyete sahip olan bir varlığın devlet veya kamu otoritesi tarafından tazminat ödenerek kamuya geçirilmesini ifade eder. Kamulaştırma hukuku, devletin ve belli koşullar altında […]

Daha Fazla Bilgi
Kamulaştırma Hukuku
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerle ilgili hukuki düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, işletmelerin kuruluşu, işleyişi, ticaret sözleşmeleri, ticari ilişkiler, ticari şirketlerin hukuki yapısı, ticari faaliyetlerin denetimi gibi konuları kapsar. Ticaret hukuku, ticari işletmelerin faaliyetlerini düzenler ve işletmelerin ticaret hayatında karşılaşabileceği sorunlara çözüm sunar. Ticari faaliyetlerdeki taraflar arasındaki ilişkileri, sözleşmeleri, ticari işlemleri ve bu işlemlerden doğan […]

Daha Fazla Bilgi

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşu, işleyişi, yönetimi, ortaklık ilişkileri, hisse senetleri, sermaye piyasaları ve şirketlerin hukuki statüsüyle ilgilenen hukuk dalıdır. Şirketler hukuku, ticaret hukuku içinde yer alır ve işletmelerin kurulması, yönetilmesi ve faaliyetlerinin düzenlenmesi konularında hukuki çerçeve sunar. Şirketler hukuku, bir şirketin hukuki varlığını ve statüsünü belirleyen hukuki düzenlemeleri içerir. Bu düzenlemeler, şirketin kuruluş aşamasından başlayarak […]

Daha Fazla Bilgi
Şirketler Hukuku
Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku, kişiler veya taraflar arasında kurulan sözleşmelerin oluşumu, geçerliliği, yorumlanması ve yerine getirilmesi ile ilgilenen hukuk dalıdır. Sözleşmeler, iki veya daha fazla taraf arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlendiği anlaşmalardır ve ticari ilişkilerin temelini oluşturur. Sözleşmeler hukuku, sözleşmelerin oluşumu aşamasında tarafların iradesini ifade etmesi, geçerli şekilde kurulması, sözleşme koşullarının açıkça belirlenmesi gibi unsurları düzenler. […]

Daha Fazla Bilgi

Kira Uyuşmazlıkları

Kira hukuku, kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkileri ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesini, haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Kira hukuku, konut veya ticari mülklerin kiralanmasıyla ilgili hukuki düzenlemeleri içerir ve kiracıların haklarını korurken, ev sahiplerinin de haklarını güvence altına almayı hedefler. Kira hukuku, kira sözleşmesinin geçerliliği, kira bedelinin belirlenmesi, depozito, kira süresi, artış oranları, onarım […]

Daha Fazla Bilgi
Kira Uyuşmazlıkları

YARARLI LİNKLER